Tidigare har det bara gått att göra anmälningar per telefon, mejl, fax eller vanlig post. Det går fortfarande bra, men nu kompletteras det hela med den nystartade e-tjänsten på kommunens hemsida.

– Om man som invånare känner oro för någon, exempelvis ett barn, behöver man inte vänta på telefontid, utan kan direkt meddela sin oro via e-tjänsten, dygnet runt, året om. Nya kommunikationssätt kan underlätta för barn som far illa genom att de snabbare kan få hjälp och stöd i sin situation, säger ordföranden i individ- och familjeomsorgsnämnden, Anna Malm Kelfve (M), i ett pressmeddelande.

Enligt Sigtuna kommun inkom det under 2018 runt 2 700 orosanmälningar, varav 2 200 gällde barn och ungdom. En orosanmälan kan handla om misstankar kring exempelvis våld, missbruk eller bristande omsorg. När anmälan har kommit in gör socialtjänsten en förhandsbedömning och fattar senare ett beslut om en utredning ska inledas.