21 boende och Erikssunds vägförening hade överklagat kommunens beslutet om förhandsbesked för fyra nya enbostadshus på fastigheten Erikssund 1:3.

Länsstyrelsen går på de närboendes linje och upphäver kommunens beslut.

”Platsen för de planerade bostadshusen utgörs av jordbruksmark, som ligger i anslutning till mer åkermark. Marken är brukningsvärd med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar. Uppförande av fyra enbostadshus är inte ett väsentligt samhällsintresse” står det i länsstyrelsens beslut.

Det är oklart om markägaren kommer överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Nacka.