Häftet "Kvalitetsredovisning 2016/2017" kom ut i november och och tanken är att den blir årlig.

– Vi har ett stort fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Det är oerhört viktigt att följa resultat, identifiera utvecklingsområden och hela tiden utveckla verksamheter. Detta ska även vara tillgänglig information till våra invånare, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämden.

Där finns bland annat analyser, uppföljningar och insatser för förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshemmen.

Är det någon sorts propaganda med bara bra saker i häftet?

– Absolut inte. Här finns fakta och analyser som sedan ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

I rapporten kan man läsa att Ekilla- och Valstaskolan visar på kraftigt försämrade resultat i alla ämnen och meritvärdet i årskurs nio. Endast 64 procent av eleverna på Ekillaskolan, respektive 47 procent på Valstaskolan når målen i alla ämnen. En liknande trend finns i årskurs 6 på Råbergaskolan och Valstaskolan.

Valstaskolan har stora utmaningar eftersom drygt hälften av eleverna har utländsk bakgrund och är födda utomlands.

"Dessa elever har av förklarliga skäl inte haft lika mycket tid på sig i svensk skola för att åstadkomma lika goda resultat", står det i häftet.

Samtidigt berättar kvalitetsredovisningen att det är värt att undersöka vidare hur St Olofs skola arbetar med sin grupp av elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands, då statistiken pekar på en kraftig förbättring där vad gäller måluppfyllelsen i alla ämnen.

Genom en årlig kvalitetsredovisning kan man lätt följa upp insatser och se vilka som har gett bra, eller dåligt, resultat.