3 600 anställda vid Uppsala universitet medverkade i undersökningen.- Arbetsmiljön kan betraktas som god i de flesta avseenden. Prefekter och anställda har haft möjlighet att analysera den lokala arbetsmiljön och arbeta aktivt med åtgärder.´Stina Nyström, personaldirektör vid Uppsala universitet, tar fasta på resultatet som visar att det generellt råder en god arbetsmiljö vid universitetets många avdelningar och institutioner. På skuggsidan finns resultatet som visar att 19 procent av de svarande lagt märke till någon som utsatts för mobbning eller trakasserier vid sin arbetsplats. Sex procent har utsatts för kränkande särbehandling det senaste året. Sju procent har upplevt kränkande särbehandling från en arbetskamrat.

Sedan 2004 har 2 500 anställda fått en utbildning med fokus på att öka insikten om trakasserier och hur man kan arbeta mot dem.´
- Vi är inte nöjda med siffrorna i undersökningen. De ger oss stöd att gå vidare med olika aktiviteter som rör arbetet mot trakasserier, säger Stina Nyström.
Det har tagit tre år att slutföra arbetsmiljöundersökningen som i huvudsak bygger på poängsättning från medarbetarna. Svarsfrekvensen blev 67 procent av cirka 5 400 tillfrågade. De svarande har bland annat satt betyg på arbetsbelastningen, stimulansen i arbetet, det sociala klimatet och arbetsglädjen. Den långa processen innebär att vissa avdelningar under resans gång redan hunnit jobba med åtgärder mot de brister som upptäckts på lokal nivå.

- Det är därför svårt att dra slutsatser av nuläget. Det viktigaste med undersökningen är att prefekter och medarbetare har kunna föra samtal om undersökningen och jobba vidare med arbetsförbättringar på lokal nivå.
Undersökningen visar att närmare 50 procent inte hade blivit tillfrågade om ett medarbetarsamtal. Men om det ser ut så i dag är svårt att säga. Undersökningen visar snarare hur det såg ut under åren 2006-2009, menar Stina Nyström.
- Under den här perioden har vi utvecklat ett material för medarbetarsamtal. Så jag gissar att vi inte skulle få de här siffrorna om vi gjorde undersökningen i dag.
Någon uppföljande undersökning blir det inte. Stina Nyström är tämligen besviken på själva metoden och till nästa år tar universitetet hjälp av en helt annan metod.
- Den här undersökningen har så pass stora brister i enkätkonstruktionen och den är så unik att det inte går att jämföra resultatet med andra universitet.