- Det första som händer är att kemin flyttar till Genetikcentrum och att vi tömmer EMC-huset, säger SLU:s fastighetschef Göran Johansson.
- För kemisterna handlar det egentligen om en mellanflytt i väntan på att Genetikcentrum byggs om till Biocentrum. Kemisterna flyttar in i lediga rum i nya delen av Genetikcentrum som vi försöker anpassa med så enkla medel som möjligt.
På södra Ultuna-området står EMC-huset tomt. Det stora vita komplexet i två våningar behövs inte längre. Ekologi och miljövård och enheten för vattenvård gör en mellanflytt i väntan på att nya Ekologicentrum ska bli klart. 30 juni lämnar Lantbruksuniversitetet tillbaka nycklarna till fastighetsägaren.
- EMC är det största hus som SLU har återlämnat till Akademiska hus, säger Göran Johansson.
Han räknar med att det kostar en extra årshyra att lämna ett hus helt och hållet. All inredning och utrustning som hört till verksamheten måste ju tas bort när huset ska återställas i ursprungligt skick.
Arbetet fördyras av gamla försyndelser som kommer i dagen när man började röja.
- Vi har hittat mycket utrustning som köptes in när något projekt drogs igång och blev kvar när projektet var klart. Vi har också hittat lösningsmedel och andra kemikalier med bleknade eller lossnade etiketter i olika skåp. En hel del av "fynden" måste tas om hand som miljöfarligt avfall. Den kostnaden borde egentligen respektive projekt ha stått för.
- En sak har vi lärt oss av de här flyttningarna. Det finns alldeles för mycket bra-att-ha-grejer på Ultuna, säger Göran Johansson.
SLU:s skogliga enheter på Ultuna ska också flytta ihop. I skogsbacken vid virkesläran har byggandet redan startat.
Lokaler åt djurfakulteten på Norra gärdet har varit den svåraste och mest infekterade frågan med fukt- och mögelskadade Klinikcentrum i centrum för personalens kritik. Där har projektledare och styrgrupp tillsatts, men mycket planeringsarbete återstår.
Av flera skäl kommer man inte att riva Klinikcentrum och bygga nytt. Tillståndsfrågan är kanske viktigast.
- Veterinärerna var först på plats på Norra gärdet. Bostäderna vid Ulleråker byggdes senare. Om vi rev Klinikcentrum och ville bygga nytt skulle vi få rätta oss efter den andra bebyggelsen. Det är inte säkert att vi skulle få tillstånd till ett djurens hus så nära bebyggelsen.
Att sanera, bygga om och bygga till Klinikcentrum blir ett komplicerat arbete, eftersom verksamheten ska fungera under tiden och det handlar om djur.
- Vi måste bland annat bygga nya isolerastallar med separat ventilation för att ersätta stallarna i ett av huskropparna som ska byggas om, säger Göran Johansson.
Det har talats att placera Djursjukhuset i en separat byggnad, men den frågan ligger i slutet av byggprojektet, kanske framåt 2013.
Arbetet för ett nytt och bättre Ultuna gör att fastighetschefen ser framtiden an med tillförsikt.
- Efter alla problem med dålig ekonomi och uppsägningar tycker jag att vi har en mera positiv stämning. Det känns att vi är på rätt väg.
Också på SLU:s andra huvudorterna händer en hel del på lokalsidan. I Röbäcksdalen utanför Umeå har det första spadtaget just tagits till den nya forskningsladugården. Och i Alnarp har fakulteten beslutat att slottet ska användas också i fortsättningen.Nytt Campus vid Ultuna

Målet med den inledda flyttkarusellen vid Ultuna är att SLU ska få mindre men bättre lokaler och att verksamheter som hör ihop förs samman i kluster.
Biocentrum bildas vid ett om- och tillbyggt Genetikcentrum väster om Dag Hammarskjölds väg. Institutionerna för mikrobiologi, växtbiologi och skogsgenetik finns redan i huset. Kemi börjar flytta dit i sommar. Innan projektet är klart omkring 2009 ska också skoglig mykologi och patologi samt livsmedelsvetenskap ha anslutit sig.
Ett Mark-Vatten-Miljö-centrum bildas norr om Undervisningshuset genom om- och tillbyggnad av markvetenskapens nuvarande lokaler. Dit flyttar bioenergi, biometri och teknik, miljöanalys, skoglig marklära samt SLU miljödata. Ombyggnaden ska börja sommaren 2007.
Ett nytt Ekologicentrum skapas i växtskyddets lokaler. När alla tre etapperna är klara hösten 2007 ska entomologi, naturvårdsbiologi, ekologi och växtproduktionslära, ekologi och miljövård samt lövträdsodling vara på plats.
Lokaler åt djurfakulteten befinner sig fortfarande på planeringsstadiet. Inget slutdatum är satt men 2013 har nämnts. Klinikcentrum ska saneras, byggas om och byggas till. Eventuellt kan Djursjukhuset placeras i en egen byggnad.
Källa: SLU lokaler