En känsligare miljö för nybyggnad är svår att hitta. Kvarteret ligger i kärnan av det akademiska och kyrkliga Uppsala, klassat som riksintresse. Närmaste grannar är kyrko- och universitetsbyggnader från medeltiden och framåt. Ett stenkast bort ligger Domkyrkan och ärkebiskopsgården, i grannskapet finns universitetsbiblioteket, universitetshuset och Slottet.

Bostäder, hotell, kontor och konferensrum
Här vill markägaren, stiftelsen Ubbo, och Uppsala akademiförvaltning bygga nya bostäder, hotell, kontor och konferensrum för forskare och studenter.
Önskemålet om nybyggnad är inget nytt. Ända sedan studentkårens hus stod klart i mitten av 60-talet har universitetsvärlden sneglat på möjligheten att bygga vidare. En byggrätt finns också i gällande stadsplan. Men det är först nu som ett konkret programförslag tagits fram av kommunens stadsbyggnadskontor, på uppdrag av byggnadsnämnden.

Två större, ett mindre
I stora drag innebär förslaget att två nya hus byggs i kvarteret (se karta); ett mindre forskarhotell med gavel mot en större byggnad längs gångstråket söderut. Konferensrum och ett 20-tal forskarbostäder beräknas få plats i huset.
Samtidigt som den privata tomtmarken bebyggs föreslås nya förbindelser och gårdsrum för att behålla karaktären av offentlig park. Garagenedfarten intill kårhuset byggs över och kan användas som trädgård eller uteservering, enligt förslaget.

Befintlig bebyggelse bevaras
Den befintliga bebyggelsen i kvarteret, som tidigare delvis varit hotad, bevaras i förslaget. Den så kallade Gubbhyllan på Övre Slottsgatan kan bli studentbostäder. Nya offentliga toaletter föreslås i området.
Odinslund ska enligt förslaget ha karaktären av finrum för centrala Uppsala. Också efter en utbyggnad ska miljön kunna brukas av nationaldagsfirare, boulespelare, brudpar och kungliga processioner. Förslaget konstaterar också att hus lagts till och försvunnit på platsen genom århundradena. På 1830-talet fick Odinslund sitt nuvarande utseende med obelisk och trädplanterad promenadgata, kantad av trähus som senare brann ned. Först därefter fick det karaktären av öppen park med flytande gräns till den privata kvartersmarken, enligt förslagsskrivelsen.

Het debatt
Byggplanerna har redan skapat het debatt. De officiella remissvaren pekar, inte oväntat, åt rakt olika håll. Motståndarna förbluffas av att kommunen alls överväger att tillåta nya hus i kvarteret. Inte minst planerna på bostäder väcker skarp kritik. Huset i förslaget — som bara är en preliminär skiss - anklagas för att vara en misslyckad 60-talspastisch som för tankarna till ett "förortscentrum på dekis". Skulptören Staffan Östlund, verksam i Odinslund sedan 55 år, varnar för att lugnet och stillheten spolieras av trafik, transporter och nedskräpning.
Uppsala universitet anser tvärtom att området i dag närmast upplevs som en ödetomt och att förslaget kan skapa en efterlängtad försköning. Universitet varnar också för att ett stopp för byggplanerna kan göra att den attraktiva marken säljs. Länsstyrelsen och Upplandsmuseet säger nej till nybyggnad längs gångstråket men kan acceptera en mindre byggnad på gården.

Beslut i höst
Närmast bearbetas nu förslaget av stadsbyggnadskontoret. De centrala frågorna är dels om nybyggnad alls ska tillåtas och, i så fall, i vilken omfattning, dels om det är lämpligt att släppa in nya bostäder i miljön. I höst väntas byggnadsnämnden avgöra om byggplanerna stoppas eller går vidare.