Uppsala vatten har sedan de sex brunnarna i Stadsträdgården stängdes efter att vattnet befunnits förorenat av PFOS från brandsläckningsskum, sökt olika metoder att rena vattnet.

– Vi har kommit fram till att filtrering av vattnet genom aktivt kol tar bort föroreningen, och filtren kan sedan brännas vid hög temperatur så att inget skadligt avfall bildas, säger Sven Ahlgren, planeringschef vid Uppsala Vatten AB.

Men att rena vattnet på det sättet tar tid och kostar pengar. För att minska vattenmängden som filtreras kan man nu efter ombyggnad av vattenverket i Bäcklösa separera det rena vattnet från brunnarna i Sunnersta från det förorenade vattnet från brunnarna i Stadsträdgården:

Artikelbild

| Kalcium. Uppsalas vatten är av naturen hårt. I den här reaktorn minskas kalciumhalten så det blir mjukare.

– Ombyggnaden är klar men nu ska anläggningen trimmas in innan det nya systemet tas i bruk och det renade vattnet kan blandas med Sunnerstavattnet och gå ut i de kommunala vattenledningarna, säger Sven Ahlgren.

Men det finns ytterligare planer för förbättring av reningsprocessen. Uppsala Vattens drifts- och utvecklingsingenjör Phil McCleaf samarbetar med SLU-forskare i ett projekt där man söker metoder att förbehandla det vatten som ska filtreras så att slitaget på kolfiltren minskar:

– Varje filterbyte kostar 2,5 miljoner kronor, och vi har räknat med att de kan behöva bytas två gånger per år. Om intervallen mellan byten kan förlängas till en gång per år, eller rentav vartannat år, är det naturligtvis bra. De försök som gjorts inom projektet har varit positiva, men testerna fortgår, säger Sven Ahlgren.

Även om vattnet från Stadsträdgårdsbrunnarna bara är en fjärdedel av Uppsala Vattens totala produktion, är det ändå stora mängder vatten det handlar om som måste filtreras:

Artikelbild

| Process. Philip McCleaf förklarar hur vattnet filtreras för att bli drickbart.

– I snitt är flödet 200 liter per sekund. Det fyller alltså ett badkar på två sekunder.

Andra projekt som Uppsala Vatten deltar i handlar om rening av avloppsvatten från läkemedelsrester.

Artikelbild

| Pelletsreaktor. Philip McCleaf visar runt på Bäcklösa vattenverk.

I ett nyligen offentliggjort forskningsprojekt vid högskolan i Kristianstad har forskare funnit att rening av hormonstörande medel i avloppsvattnet med filtrering genom biokol gjort av hönsbajs är nästan lika effektivt som rening genom aktivt kol. Även rening med tång och pellets testas i Kristianstadsprojektet.

Uppsala Vatten söker metoder att rena avloppsvatten i projekt tillsammans med forskare från KTH i Stockholm.