Sydvästlänken är tänkt att knyta samman bilfiken från i Uppsalas västra delar med de östra och skapa en sorts ringled som ansluter mot E4 och Stockholm. Tanken är att dra leden i en tunnel under Flogsta. Tunneln går i dagen i Ekebydalen och fortsätter sedan under Eriksberg och Stadsskogen för att sedan ansluta vid Dag Hammarskiölds väg.

– Det här har funnits med som ett projekt sedan 1994 men aldrig blivit av. Under det här året har den aktualiserats igen och vi har sett nya kartor på hur den ska dras. Det är helt rätt lägga att avstyra planerna nu. Ett vägbygge av den här storleken kommer bara att öka trafiken, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Löftet håller dock bara så länge nuvarande majoritet har makten, de närmaste fyra åren. Vid ett regimskifte kan planerna på en Sydvästlänk igen tas upp igen.

– Jag tror att det ska mycket till innan man börjar gräva för en biltunnel och installerade skorstenar för utsläpp av avgaser i stans viktigaste grönområde, Stadsskogen. Ingen kommer att ta upp planerna igen, säger Maria Gardfjell.

Samtidigt växer Uppsala kraftigt år från och år och ökningen ser inte ut att avta. En redan trång stad blir allt trängre i takt med att den förtätas och byggs ut med nya bostadsområden - vid Ulleråker, Ulltuna, Rosendal, Kungsängen, i Årsta, Librobäck, runt Kapellgärdet och delar av Gränby.

– För att klara det behövs ett omtag när det gäller hela trafiksituationen både i de centraltal delarna och hur det ska fungera mellan olika stadsdelar. Fokus ska ligga på att öka resandet med kollektivtrafik. Det här är ett måste för att klara klimatomställningen och miljön i staden. Vi kommer att göra en utredning för innerstaden och en för hela kommunen efter årsskiftet.

Målet är att fördubbla kollektivtrafikresandet och öka andelen som tar cykeln kraftigt.

– Vi är för den skull inte emot bilar. Men när innevånarantalet ökar ska bilresandet ligga kvar på dagens nivå eller helst minska

Är det här realistiskt. Många vill ha en bil och då måste de kunna komma fram?

– Anledningen till att de väljer bilen är att dagens kollektivtrafik inte fungerar som den ska. Den är inte tillräckligt snabb och tillförlitlig. I och med att vi bygger tätare så ökar också möjligheterna att planera bättre. Vi måste börja med att slå fast hur staden ska växa och se ut. Sedan peka ut var de viktiga knutpunkterna för kollektivtrafiken ska ligga för att kunna knyta ihop stadens olika delar samtidigt som vi skapar ett levande centrum, säger Maria Gardfjell.