Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och problemet ökar. Runt 40 procent av sjukfallen utgörs av psykiska diagnoser, och mellan 2012 och 2014 ökade andelen med 48 procent. Den mest förekommande diagnosen är akut stressreaktion.

Uppsala län ligger under riksgenomsnittet, här berodde 36 procent av sjukskrivningarna under andra delen av 2014 på psykisk ohälsa. Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, tror att det delvis förklaras med att Uppsalabor generellt har hög utbildning.

– Psykisk ohälsa är överrepresenterad i så kallade kontaktyrken, till exempel inom vård och omsorg, som inte kräver högre studier. I dessa yrken har man ofta begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation och belastningen är hög.

Kontaktyrkena är i regel kvinnodominerade, vilket kan förklara att två tredjedelar av de sjukskrivna med psykisk ohälsa i Uppsala län är kvinnor.

Men även inom tjänstemannayrken ligger psykiska diagnoser bakom allt fler sjukfall. Enligt Ulrik Lidwall är fenomenet komplext.

– Jag har ingen revolutionerande förklaring. Arbetsmiljöproblematik är sedan länge en känd orsak, men det kan också handla om att möjligheterna till återhämtning på fritiden har minskat. Att vi i dag ständigt är uppkopplade kan leda till att många sover sämre.

Försäkringskassan i Uppsala ingår i utvecklingsprojektet Kur, vars syfte är att stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen, Landstinget och länets åtta kommuner, för att hitta nya vägar till arbete för personer med psykiska ohälsa. Marika Söderberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Uppsala, menar att det växande problemet kräver samsyn och gemensam kunskapsgrund hos myndigheterna. Som det ser ut i dag hamnar många sjukskrivna mellan stolarna.

– Klienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa har ofta många myndighetskontakter och får själva vara budbärare mellan dem. Det är inte optimalt.

Kur handlar främst om att tillsammans hitta former för individuella lösningar.

Projektet bekostas av regeringen och Samordningsförbundet. De deltagande myndigheterna bjuds in till kurstillfällen, med föreläsningar om samtalsmetodik och rollspelsövningar.

– Allt fler upplever stress både i arbetslivet och privat. När den psykiska ohälsan ökar måste myndigheterna samverka. Vi klarar oss inte själva, säger Marika Söderberg.