Nästan alla pojkar i 16-årsåldern har erfarenheter av pornografi. Var tionde pojke tittar på pornografi varje dag. Pojkar som är storkonsumenter av porr har oftare än sina jämnåriga kamrater haft engångsligg och kompissex. Många tycker att de ägnar mer tid åt porr än vad de egentligen vill göra.

Det framgår av en enkätstudie bland 477 pojkar i gymnasiets årskurs ett, som publiceras på nätet i facktidskriften Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics.
– Även om vår studie visar att vissa riskbeteenden är vanligare bland pojkar som konsumerar mycket porr ska den inte ses som en larmrapport. I det stora hela är skillnaderna mellan pojkar som är storkonsumenter av porr och andra 16-åringar ganska små, säger barnmorskan Magdalena Mattebo, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

I studien har pojkarna besvarat en rad frågor om pornografi och om sina sexuella erfarenheter och tankar kring sex, men också om kompisrelationer, datoranvändning, skolk, tobaksbruk och andra livsstilsfaktorer.

Flera tidigare studier med något äldre pojkar har pekat på att pornografin kan fungera som förebilder som påverkar det sexuella beteendet. Bland 16-åringarna var det dock ”bara” engångsligg och kompissex som var vanligare bland pojkar som tittade på porr varje dag jämfört med bland pojkar som gjorde det någon gång i veckan, varje månad eller ännu mer sällan.
– Däremot var det mycket vanligare att pojkar som var storkonsumenter av pornografi nästan alltid tänkte på sex. De hade också oftare än andra 16-åringar fantasier kring att pröva saker som de hade sett i porrfilmer, säger Magdalena Mattebo.

Var tredje pojke som tittade på pornografi varje dag uppgav att han ägnade mer tid åt porr än vad han egentligen ville göra. Rör det sig alltså om ett tvångsmässigt porrberoende missbruksbeteende?
– Så kan det vara, men svaret kan också återspegla att pojkarna känner skuld- och skamkänslor till följd av omgivningens negativa attityder till pornografi. Det skulle vara intressant att göra fördjupade studier kring denna fråga, säger Magdalena Mattebo.

Hon har också intervjuat 400 flickor om deras konsumtion av pornografi. Men resultaten skiljer sig så mycket mot pojkarna att en jämförelse inte går att göra.
– Flickorna har ett helt annat konsumtionsmönster. Bara hälften av de vi frågat har tittat på porr. Av de som tittat konsumerar bara hälften regelbundet pornografi. Alla killar vi frågat har tittat och gruppen som tittar mycket är väsentligt större. Så vi har fokuserat på killarna, säger Magdalena Mattebo.
En studie med flickornas resultat är dock under bearbetning och ska publiceras separat.

Hennes pojkstudie visar att det är vanligare att högkonsumenter av porr har problem med bland annat kamratkontakter, skolk och tobaksbruk.
Ett resultat som hon tycker sticker ut är att nästan en tredjedel av pojkarna som tittade på pornografi varje dag tillbringade mer än tio sammanhängande timmar i rad framför datorn flera gånger varje vecka, jämfört med färre än var tionde som tittade på porr mindre ofta.
– Kanske är den myckna tiden framför datorn en delförklaring till varför fetma var dubbelt så vanligt bland storkonsumenterna av porr jämfört med bland övriga pojkar. På längre sikt ökar fetma risken för flera sjukdomar. I vår studie skattade dock pojkar som konsumerade mycket porr sin hälsa lika högt som övriga 16-åringar, säger Magdalena Mattebo.

Pojkarna i studien ska när de fyllt 18 år erbjudas att medverka i en ny enkätstudie för att följa upp hur deras hälsa, livsstil och sexuella erfarenheter har förändrats över tid. Forskarna hoppas bland annat få svar på frågor om de som var högkonsumenter av porr när de var 16 år fortsätter att vara det två år senare och om och hur deras hälsa och riskbeteenden i så fall förändrats.
– Eller har högkonsumenterna i den här första studien tröttnat på porrkonsumtion och i stället ersatts av nya högkonsumenter? Vi ser med stor spänning fram emot den uppföljande studien, säger Magdalena Mattebo.