Elevtrycket har varit hårt på både Almtunaskolan och Vaksalaskolan i Fålhagen sedan de nya bostadskvarteren i Kungsängen, mellan Kungsgatan och Fyrisån, blev färdiga. Ingen skola byggdes eftersom kommunens planering missbedömde behovet. Tidigast 2025 kan barnen få en grundskola på hemmaplan, vid den gamla busstomten intill Kungsgatan.

Tillfälliga moduler vid Almtunaskolan har inte räckt till för alla som sökt plats på skolorna i Fålhagen. Ännu fler bostäder byggs just nu vid Kungsgatan och Vaksala torg.

– Befolkningsprognoserna visar en fortsatt ökning och vi ser att det behövs fler skolplatser i området, säger kommunens grundskolechef Ingela Hamlin.

Artikelbild

| Illustration av utbyggnadsplanerna vid Almtunaskolan. Björkgatan i skissens nederkant.

LÄS MER: Klart för ny skola på busstomten

För att möta behovet väntar nu en omfattande utbyggnad av Almtunaskolan. Ett nytt skolhus i tre våningar planeras intill Björkgatan, på platsen för dagens matsal och idrottshall. Den nya skolan får plats för elever från förskoleklass till och med årskurs 3, samt matsal och tillagningskök. Nuvarande skolbyggnad kommer enligt planerna att användas av årskurs 4–6. Antalet elever ökar från cirka 550 till 840 efter utbyggnaden, med möjlighet att få plats med upp till 900 elever. Mark reserveras också för en ny mindre idrottshall för skolan strax intill.

Dessutom planeras en ny förskola med upp till åtta avdelningar för omkring 140 barn i sydöstra hörnet av dagens skolgård, intill Björkgatan. I dag finns tre förskolor på tomten, en av dem i moduler med tillfälligt bygglov som går ut nästa sommar.

Utbyggnaden innebär att eleverna får det trängre på skolgårdarna. För eleverna i grundskolan och barnen i den nybyggda förskolan blir gårdsytan mindre än kommunens egna riktlinjer, 30 kvadratmeter per skolelev och 40 kvadratmeter per förskolebarn. Enligt planförslaget kompenseras minskningen delvis av att gårdarna kan utnyttjas bättre än idag. Vissa träd behöver tas ned men kan ersättas med ny växtlighet, enligt förslaget.

Almtunaskolans huvudbyggnad är från början av 1950-talet, ritad av Uppsalas stadsarkitekt Gunnar Leche. Inga större förändringar har skett in- eller utvändigt och huset bedöms ha kulturhistoriska värden. Skolan föreslås nu få särskilt skydd mot rivning och förvanskning.

På en obebyggd grusplan mot Hjalmar Brantingsgatan, nordväst om skolan, planeras samtidigt en fullstor idrottshall i två våningar med läktare för 150 personer samt omklädningsrum. Hallen ska kunna användas både av skolelever och som komplement till Österängens idrottsplats, tvärs över gatan.

Under byggtiden ska Almtunaskolans elever evakueras till Brantingsskolan. Om kommunens tidsplan håller kan detaljplanen för utbyggnaden klubbas under första halvåret 2020, med byggstart så snart som möjligt därefter. Utbyggnadsplanerna för Almtunaskolan är under sommaren på samråd, då grannar och andra kan lämna synpunkter till kommunen.